دوره آموزش طراحی تاسیسات برق ساختمان با AutoCAD

در این بسته آموزشی که مدت زمان آن بیش از ۱۲ ساعت می باشد سعی شده است تمام نکات طراحی از لحاظ تجربی و همچنین از لحاظ قوانین نظام مهندسی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه قوانین درطراحی نقشه های ساختمانی بسیار مهم هستند در ابتدای هر فصل تمام نکات...
مرادی مرادی
12:00:00
140,000 تومان
فیلم آموزش etabs & safe خرید دوره اموزشی
10:00:00
90,000 تومان
فیلم آموزش ریاضی هفتم خرید دوره اموزشی
18:00:00
90,000 تومان
فیلم آموزش مفهومی ریاضی ششم ابتدایی خرید دوره اموزشی
23:00:00
90,000 تومان