آموزش تخصصی شغل الکترونیک تعمیرات برد

با پیشرفت علم ساختار هر وسیله برقی را که نگاه کنید در آن حداقل یک مدار الکترونیکی را مشاهده می نمایید .بسته به ساده و پیچیده بودن دستگاه، ساختار مدارات الکترونیکی نیز متفاوت بوده و از درجه مشخصی از پیچیدگی برخوردار است. با توجه به این که انواع...
سپهر سلطانی سپهر سلطانی
20:00:00
2,240,000 تومان
دوره تعمیرات تلویزیون های تک برد خرید دوره اموزشی
01:30:00
700,000 تومان
آموزش تخصصی شغل تعمیرات پرینتر های لیزری خرید دوره اموزشی
20:00:00
1,950,000 تومان
آموزش تخصصی شغل الکترونیک تعمیرات برد خرید دوره اموزشی
20:00:00
2,240,000 تومان
دوره تبدیل تلویزیون های LCD به LED خرید دوره اموزشی
02:10:00
500,000 تومان