دوره های رایگان تعمیرات

معرفی IC های Main Board تلویزیون
تحلیل Main Board تلویزیون
بدست آوردن منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک
تعیین نوع و تشخیص پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن توسط اهمتر
استفاده از دیود زنر و رگولاتور  برای تثبیت ولتاژ
بررسی خصوصیات مدار دو برابر و سه برابر کننده ولتاژ
بررسی خصوصیات یکسو کننده تمام موج پل و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه
بررسی خصوصیات مدار یکسو ساز نیم موج و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه
بررسی چند نمونه مدار کلمپر دیودی
بررسی چند نمونه مدار کلیپر دیودی