بررسی خصوصیات یکسو کننده تمام موج پل و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

 
بررسی خصوصیات یکسو کننده تمام موج پل و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

بررسی خصوصیات یکسو کننده تمام موج پل و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

همانطور که می دانید مدار یکسو ساز پل از ترانس برای کاهش دادن دامنه ولتاژ برق شهر به مقدار Vm و چهار دیود مطابق شکل زیر تشکیل می شود .

همانطور که می دانید مدار یکسو ساز پل از ترانس برای کاهش دادن دامنه ولتاژ برق شهر به مقدار Vm و چهار دیود مطابق شکل زیر تشکیل می شود .

 

در این مدار در نیم سیکل مثبت خروجی ترانس ، نقطه A مثبت و نقطه B منفی است . دیود های D1 و D3 و در نیم سیکل منفی دیود های D2 و D4 هدایت می کنند . در تمام سیکل جهت جریان در مقاومت بار از بالا به پایین بوده بنابراین موج یکسو شده ای مطابق شکل زیر در خروجی این مدار ایجاد می گردد . ( در صورتی که دیود ها را ایده آل فرض کنیم )

در صورتی که دیود ها را ایده آل فرض کنیم

 

این موج یکسو شده دارای ولتاژ DC برابر  و درصد رایپل آن 48 % = r % است . از مقدار ولتاژ DC و درصد رایپل این مدار در مقایسه با یکسو ساز نیم موج مشخص می گردد که دامنه مؤثر مؤلفه های AC موجود در خروجی مدار یکسو ساز تمام موج کمتر از نیم موج ، همچنین مقدار DC آن نیز دو برابر است .
 

بررسی خصوصیات مدار یکسو ساز نیم موج و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

بررسی خصوصیات مدار یکسو ساز نیم موج و کاربرد آن در تبدیل ولتاژ AC به DC در منابع تغذیه

 
برای کاهش بیشتر مؤلفه های AC و افزایش مقدار DC می توان در این نوع یکسو ساز هم ، خازنی با بار موازی کرد . البته با توجه به این که کاهش هر چه بیشتر مؤلفه های AC و افزایش سطح DC به مقدار حاصل ضرب , C  بستگی دارد . یعنی در مقادیر خیلی زیاد C × RL می توان به موج بدون مؤلفه و در حد V ( DC ) = Vm رسید . همچنین باید توجه داشت که افزایش C × RL افزایش جریان عبوری از دیود ها در زمان روشن بودن خواهد شد و نباید جریانی بیشتر از lsurg از دیود ها بگذرد .
اشتراک گذاری

دیدگاه تان را ارسال نمائید ( برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید ! )